Kárášjohka/Karasjok – De samiske samlinger/ The Sami collections

RDM - De samiske samlinger i Karasjok ble åpnet i 1972. Museet skal dekke hele det samiske området. Museets hovedformål er å verne om samisk identitet, språk og kulturtradisjoner, utøve museums- og utstillingsvirksomhet, samle samisk kulturhistorisk materiale, spre informasjon i samsvar med formålet og å ta initiativ til å drive forskning. Videre er målsetningen å dokumentere og presentere samisk kultur og historie fra hele det samiske området. Siden museet kom i drift i 1972 har man lagt vekt på å samle inn, bevare og systematisere samisk gjenstandsmateriale. Samlingene, som i dag består av ca. 4 500 gjenstander, består av eldre kulturhistorisk materiale som i hovedsak kan knyttes til duodji, bruksgjenstander, tekstiler, næringer og transport. Museets permanente basisutstilling er delt i ulike temaer. Et tema omhandler de eldste tider i de samiske områder med gjenstander og illustrasjoner. Videre blir samenes primærnæringer, som f.eks. jordbruk, fiske og reindrift presentert.

RDM – The Sami collections in Karasjok was opened in 1972.

The museum will cover the entire Sami area. The museum’s main purpose is to protect Sami identity, language and cultural traditions, exercise museum and exhibition business, collect Sami cultural material, disseminating information in accordance with the purpose and to take the initiative to conduct research. Furthermore, the objective is to document and present Sami culture and history of the entire Sami area.

Since the museum came into operation in 1972, emphasis was on collecting, preserving and systematize Sami relics. The collections, which currently consists of approximately 4,500 items, consisting of older cultural material that is primarily associated to duodji, artifacts, textiles, industries and transport. The museum’s permanent basis exhibition is divided into different themes. A theme deals with the earliest times in the Saami areas with artifacts and artwork. Furthermore, Sami primary, eg. farming, fishing and herding presented.

 

Karasjok museum 1

Karasjok museum 2

Karasjok museum 3

Karasjok museum 4

Karasjok museum 5

Karasjok museum 6

Karasjok museum 7

Karasjok museum 8

Karasjok museum 9

Karasjok museum 10

Karasjok museum 11

RidduDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat / RDM-De Samiske Samlinger

RDM – De samiske samlinger i Karasjok ble åpnet i 1972. Museet skal dekke hele det samiske området. Museets hovedformål er å verne om samisk identitet, språk og kulturtradisjoner, utøve museums- og utstillingsvirksomhet, samle samisk kulturhistorisk materiale, spre informasjon i samsvar med formålet og å ta initiativ til å drive forskning. Videre er målsetningen å dokumentere og presentere samisk kultur og historie fra hele det samiske området.

Siden museet kom i drift i 1972 har man lagt vekt på å samle inn, bevare og systematisere samisk gjenstandsmateriale. Samlingene, som i dag består av ca. 4 500 gjenstander, består av eldre kulturhistorisk materiale som i hovedsak kan knyttes til duodji, bruksgjenstander, tekstiler, næringer og transport. Museets permanente basisutstilling er delt i ulike temaer. Et tema omhandler de eldste tider i de samiske områder med gjenstander og illustrasjoner. Videre blir samenes primærnæringer, som f.eks. jordbruk, fiske og reindrift presentert.

Det siste tema omhandler duodji/samisk håndverk. I tillegg til disse temaene, presenteres også samiske barns liv og lek i et utstillingsrom i kjelleretasjen. Her finnes også en samling med utstoppede dyr som viser faunaen i området. Museet setter også opp midlertidige utstillinger med varierende tema som vises i løpet av året.

Museet besitter også en omfattende samling av samisk kunst og duodji. Deler av dette vises foreløpig som midlertidige utstillinger grunnet mangel på utstillingsplass. Det arbeides med å få etablert et Samisk kunstmuseum tilknyttet De samiske samlinger som kan dokumentere og presentere den samiske kunsten og duodjiens utvikling fra tidligere tider og frem til i dag.

I friluftsmuséet finnes bl.a. gammelt fangstgropanlegg for villrein, elvesamegård fra 1870-tallet, gammer, stabbur og ei av Statens fjellstuer fra 1870.

RidduDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat / RDM The Sami Collections

RDM – The Sami collections in Karasjok was opened in 1972. The museum will cover the entire Sami area. The museum’s main purpose is to protect Sami identity, language and cultural traditions, exercise museum and exhibition business, collect Sami cultural material, disseminating information in accordance with the purpose and to take the initiative to conduct research. Furthermore, the objective is to document and present Sami culture and history of the entire Sami area.

Since the museum came into operation in 1972, emphasis was on collecting, preserving and systematize Sami relics. The collections, which currently consists of approximately 4,500 items, consisting of older cultural material that is primarily associated to duodji, artifacts, textiles, industries and transport. The museum’s permanent basis exhibition is divided into different themes. A theme deals with the earliest times in the Saami areas with artifacts and artwork. Furthermore, Sami primary, eg. farming, fishing and herding presented.

The last topic deals with duodji / Sami handicrafts. In addition to these topics, also presented Sami child’s life and play in an exhibition room in the basement. It also has a collection of stuffed animals that show the fauna in the area. The museum also sets up temporary exhibitions with varying theme that appears throughout the year.

The museum also possesses an extensive collection of Sami arts and handicrafts. Portions of this currently appear as temporary exhibitions due to lack of exhibition space. Efforts to establish a Sami Art Museum affiliated with The Sami collections that can document and present the Sami arts and handicrafts development of yesteryear and the present day.

In the open air museum are among others old hunting pit construction for reindeer, river Sami farm from the 1870s, huts, storehouses and a Government lodges from 1870.