Alta museum – utstilling/exhibitions – Broken relationship, – noe vi gjemmer dypt i våre hjerter.

Her kan forfattere og skriveglade mennesker fråtse i inspirasjon:

  Alt i livet begynner en gang – og slutter en gang. Vennskap, kjærlighet, bosted, kultur og selve livet rundt deg.

Hundre kroner….. One hundred crowns

Du opplever øyeblikk og forhold som setter spor i sinnet. Alt har sitt endepunkt, et tidspunkt som ender et kapittel i livet og som starter et nytt. Du sitter bare igjen med minner dypt gjemt i hjertet – helt til du forlater denne verden. ……..

Et slikt minne er ofte knyttet til en gjenstand. Noe du kan holde i, ta på mens du minnes.

EN UTSTILLING OM DEG, OM OSS, OM MÅTENE VI ELSKER OG MISTER PÅ.

Et godt eksempel er en telefon som ligger på bordet:

Ved siden står teksten: ”Det var 300 dager for mye. Han ga meg mobiltelefonen sin slik at jeg ikke kunne ringe han lenger”.

Han ga meg mobiltelefonen……. He gave me his cell phone…..

En utstilling full av personlige minner som giverne har delt med oss. Et eventyr med inspirasjon for alle som skriver bøker, noveller eller romaner.

Velkommen til vandreutstillingen «Museum of Broken Relationships». Som første visningssted i Norge har den verdenskjente utstillingen til Alta! Utstillingen har brutte relasjoner som sitt hovedtema, og består av historier og gjenstander gitt av mennesker med hjertesorg. Hjertesorg kommer i mange variasjoner og av mange ulike årsaker. Felles for alle bidragene i utstillingen er at de er basert på personers livserfaringer. Ved å gi slipp på en symbolsk gjenstand og sette ord på sorgen, kan man få det bedre og inspirere andre i samme situasjon.

Museum of Broken Relationships er et originalt og kreativt kunstprosjekt som ble grunnlagt av Olinka Vištica og Dražen Grubišić. Etter kunstnerparets eget samlivsbrudd besluttet de å lage et museum over de personlige gjenstandene med affeksjonsverdi som paret syntes det var vanskelig å dele. Deres brudd gjorde dem bevisst på at vi i dagens samfunn mangler ritualer og et offentlig rom for hjertesorg. Når en nær relasjon brytes blir vår personlige sorg ofte skjult i det private. Kanskje er det akkurat her nøkkelen til Brokenships suksess ligger, at hjertesorgen heles når man deler den?

 

En kjærestehatt……. A boyfriend’s hat……..

  Everything in life begins once – and ends once. Friendship, love, residence, culture and the life around you.
You experience moments and relationships that make sense of the mind. Everything has its end point, a time ending a chapter in life and starting a new one. You’re just left with memories deeply hidden in your heart – until you leave this world. …… ..
Such a memory is often linked to an object. Something you can hold on, touch while remembering.
AN EXHIBITION ABOUT US ABOUT US ABOUT THE MEASURES WE LOVE AND LOSE.
A good example is a phone that is on the table:
Next to it is the text: «It was 300 days too much. He gave me his cell phone so I could not call him anymore »
An exhibition full of personal memories that the donors have shared with us. An adventure with inspiration for anyone who writes books, short stories or novels.
Welcome to the Museum of Broken Relationships Walking Tour. As the first venue in Norway, the world-renowned exhibition to Alta! The exhibition has broken relationships as its main theme, and consists of stories and objects given by people with heart care. Cardiac care comes in many variations and for many different reasons. Common to all the contributions in the exhibition is that they are based on people’s life experiences. By releasing a symbolic object and putting words on the grief, one can get better and inspire others in the same situation.

Museum of Broken Relationships is an original and creative art project founded by Olinka Vištica and Dražen Grubišić. After the

Responsible: Section Manager Maria Øien by Alta museum.

couple’s own faction, they decided to make a museum of the personal objects with affective value that the couple thought it was difficult to share. Their breach made them aware that in today’s society we lack rituals and a public space for heartbreak. When a close relationship breaks, our personal sorrow is often hidden in private. Perhaps that’s exactly where the key to Brokenhip’s success lies in the healing of heartache when you share it?