Alta – Nyheter

Reiselivet i Alta går sammen med Innovasjon Norge og Alta Kommune om å utvikle næringen lokalt til nye høyder. Vi starter nå arbeidet med å utvikle en felles, langsiktig og strategisk plattform for reiselivet i Alta. I tillegg starter arbeidet med å utvikle Alta som et bærekraftig reisemål der man tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig

The tourism industry in Alta is collaborating with Innovation Norway and the municipality of Alta to develop the industry locally to new heights. We are now starting work on developing a common, long-term and strategic platform for tourism in Alta. In addition, efforts to develop Alta start as a sustainable destination where nature, culture and the environment are preserved, strengthens social values and is economically viable

 

Alta har et godt, innholdsrikt og variert reiseliv hvor man tilbyr opplevelser i verdensklasse. Reiselivet i Alta er en næring med uante muligheter og stort uforløst potensial. Vi ser nå at det globale reiselivsmarkedet er i sterk vekst. Vi ser også at vinterturismen på utvalgte destinasjoner i Nord-Norge har hatt en voldsom vekst. Lokalt erkjenner vi at vi ikke har hatt den ønskede veksten i Alta. Som eksempel kan vi nevne at på vinter siste 5 år har Lofoten, Tromsø og Kirkenes hatt en dobling av overnnatingsdøgn, Alta har ligget stabilt uten noen økning.

 

Dagens situasjon er at Alta har gode forutsetninger for å skape en sterk og levedyktig destinasjonsmerkevare. Alta kan by på en rekke attraktive opplevelser som i stor grad samsvarer med hva målgruppene i hovedmarkedene ønsker. Alta som destinasjon er i dag lite markedsført og utydelig, det er vanskelig å finne informasjon og det er kronglete å booke en reise til Alta.

Det er også ønskelig å utvikle en mer stabil helårssatsing på turisme.

Samarbeidet mellom reiselivsaktørene i Alta har blitt bedre de siste årene, men man har fortsatt ikke (inntil nå) klart å samle seg om en helhetlig reiselivsstrategi for Alta. I tillegg ser man at bærekraft blir stadig viktigere som suksesskriterie for å lykkes med en reiselivssatsing.

 

Med ovennevnte grunner som bakgrunn er reiselivet i Alta endelig klar for å gå sammen om å utvikle en felles, langsiktig og strategisk plattform.

 

Reisemålsutvikling handler om å ha et helhetsperspektiv, der næringsutvikling og vekst er basert på det markedet vil ha. Samtidig må ikke den lokale næringsutviklingen komme i konflikt med utviklingen av lokalsamfunnet. Det betyr at det er flere dimensjoner og mange aktører som blir berørt i dette strategiarbeidet. I forhold til bærekraft må reiselivet ha en sunn økonomi, og skape verdier for at man skal kunne eksistere. Samtidig er miljø- og klimatiltak sentrale elementer, og man må ha fokus på lokalsamfunnet for å skape gode opplevelser.

 

Når det gjelder reisemålsutvikling er det viktig å huske at de aller fleste reisemål i Norge ikke er utviklet gjennom langsiktige, strategiske satsinger, men har utviklet seg basert på initiativ fra enkeltaktører, ambisiøse kommuner og ved at naturgitte attraksjoner med stor attraksjonskraft i markedet har skapt muligheter for kommersielle servicefunksjoner. Den manglende helhetstenkningen gjør at mange reisemål har sub-optimale løsninger både når det gjelder arealbruk, lokalisering av kommersielle tilbud, offentlig tilrettelegging, trafikkavviklingsproblematikk i høysesonger og vansker med innarbeiding av markedsposisjonen.

 

I utarbeidelse av ny strategiplan er det et mål å optimalisere ressursbruken for utviklingen av reisemålet når det gjelder lønnsomhet i virksomhetene, opplevelsesverdien for gjestene, felles markedsstrategier, produkt- og opplevelsesutvikling, infrastruktur og fellesgoder med mer.

 

Alta Næringsforening vil være prosjektansvarlig for det arbeidet som nå starter. Firmaet «2469 reiselivsutvikling AS» er valgt som leverandør for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på i overkant av 1 mill. kr, og blir finansiert gjennom et spleiselag av reiselivsbedriftene i Alta, Innovasjon Norge og Alta kommune. Vi er svært glade for at Innovasjon Norge og Alta kommune ser verdien av å være med å utvikle kommunen som reiselivsdestinasjon.

Alta er så heldig som har et næringsliv som er innovativt, modig, fleksibelt og skaper store verdier for lokalsamfunnet og nasjonen Norge. Alta Næringsforening ønsker å være med å bidra til at vårt framgangsrike næringsliv også i framtiden skal vokse og skape verdier. Dette er noe av bakgrunnen for at vi nå bidrar med å være prosjektansvarlig for gjennomføringen av reisemålprosessen og utvikle Alta som et bærekraftig reisemål. Lykkes vi med prosessen som vi nå starter, vil det gi ringvirkninger til hele næringslivet i Alta. Flere turister og reisende vil gi mer trafikk over Alta lufthavn, som igjen er med på å utvikle flere flyruter. Da vil handelsstanden få flere kunder, det blir økt kundegrunnlag for restaurantbransjen, vi må ha flere hoteller og utvikling av generell infrastruktur – som gir muligheter til bygg- og anleggsbransjen.

Flere fornøyde gjester til Alta, som gjennom sosiale media sprer sin begeistring for oss world wide, skaper stolthet for byen vår. Flere fornøyde og lønnsomme turister skaper verdier for byen vår. Vi gleder oss til å få dette til. Nå er vi i gang!

 

Med vennlig hilsen

Kjetil Kristensen

Direktør