Hasvik – Andotten, Det hellige fjell på Sørøya/ Andotten, The sacred mountain on Sørøya

  Andotten. Det hellige fjell på Sørøya.
Andot ved Sørvær på Sørøya i Vest-Finnmark ”de ere saa hellige at quinder maa sitte under et decke naar de fare forbi.” sier Isac Olsen i 1715. Mennene som dro forbi på havet og som ikke trengte, eller behøvde å dekke seg til, de brukte Andotten , ”hvis stupbratte rør paa sydsiden kan tages ud på paa lang afstand, som ”seilmerke” inn til Sørvær.
Innafor ligger Finnkonvika, og litt lenger mot nord ligger fjellet Finnkona eller ”Finnkjærringa”. Et sagn forteller at Finnkona har fått sitt navn fordi en ”finnkone”, en samisk kvinne en gang omkom på dette fjellet i uvær, snøfokk og kulde. Stedsnavn med ”Finnkon” er av og til tolka som ”Finnkone” og andre ganger som ”Finnkonge”, en slags samisk høvding. Vi kjenner til at det fantes slike ”Finnkonger” omkring år 1300 uten at deres status er kjent. Kanskje kan Finnkongvika gjerne ha vært bosted for en fordums samisk leder og kanskje kan ha noe med å gjøre med nærheten til det hellige fjellet Andotten.
Kilde: Arvid Sveen. Mytisk landskap.

Andotten, The sacred mountain on Sørøya
Andotten, Sørvær, Sørøya in West Finnmark «they ere saa Saints Quindt maa sit under a blanket when they go by.» Said Isac Olsen in 1715. The men who went past at sea and which is not needed or needed to cover themselves , they used Andotten, «if precipitous pipes paa south side can be seen on on long distance, as» sailing brand «into Sørvær.
Work involving situated Finnkonvika, and a little farther north is the mountain Finnkona or «Find hag». A legend says that Finnkona got its name because a «same wife», a Sami woman once perished in this mountain in a storm, blowing snow and cold. Place with «Finnkon» is sometimes interpreted as «Finnwife» (samiwife) and other times as «same king», a kind Sami chief. We know that there were such «Same Kings» about the year 1300 without having their status known. Perhaps «Finnkonvika» like to have been the residence of a bygone Sami head and might have something to do with the proximity to the sacred mountain Andotten.
Source: Arvid Sveen. Mythical landscape.

  Andotten naturreservat er et naturreservat i Hasvik kommune. Reservatet dekker et område på 0,303 km² nordvest på øya Sørøya. Ca. 0,1 km² av dette er landareal. Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.
Fuglefjellet Andotten er et kjent landemerke. Det blir ofte kalla «Lille Nordkapp» og er et av de mest fotograferte motiva på Sørøya. Her hekker hundretusenvis av sjøfugl som gråmåse, svartbak, fiskemåse, krykkje, toppskarv, storskarv og teist. Deler av fuglefjellet er overhengende fjell der fuglene klistrer reira sine fast til det som måtte finnes av sprekker og framspring. Når en zoomer inn med kameralinsa, ser en tydelig hvordan fuglene utnytter strukturen i fjellet til å feste reira sine. De fleste fuglene hekker på nordsiden av neset.

Andotten Nature Reserve is a nature reserve in Hasvik municipality. The reserve covers an area of 0.303 km² northwest of the island South Island. About. 0.1 km² of this land area. The purpose of protection is to preserve an important nesting and associated plant communities, bird life and other wildlife that naturally is associated with the area.
Fuglefjellet Andotten is a famous landmark. It is often called «Little Nordkapp» and is one of the most photographed motivations in the South Island. Here nest hundreds of thousands of seabirds gråmåse, black-backed gulls, fish gulls, kittiwakes, shags, cormorants and guillemots. Parts of the bird colony is overhanging rock where birds stick their nests stuck to what’s available cracks and protrusions. When a zooming camera lens, we see clearly how birds exploit the structure of the mountain to attach their nests. Most birds nest on the north side of the cape.
Google trans.