Berlevåg – Fjellet langs veien til Berlevåg/ Mountains along the way to Berlevåg

Litt om bergartene ved Kongsfjord. Bergartene på Varangerhalvøya er prekambriske, lagdelte avsetningsbergarter. De består hovedsakelig av sandstein og skifer avsatt opprinnelig som sand og silt langs randen av en gammel kontinent, for mellom 600 og 850 millioner år siden. Bevegelser i jordskorpen førte deretter til at bergarter på den nordlige halvdelen av Varangerhalvøya ble skjøvet inn i området fra vest. Denne bevegelsen skjedde langs en forkastning. Vi ser den i terrenget som en forsenkning som løper fra Trollfjorden i vest, forbi Geatnjajávri på Kongsfjordfjellet, til Komagelv i øst. Blant bergartene nord for Trollfjord- Komagelv- forkastingen finner vi steile lag av dyphavssandstein og siltstein (turbiditter) tilhørende Kongsfjord¬formasjonen. De er spesielt godt blottet i veiskjæringene langs kysten øst for Kongsfjorden.

A little about the rocks at Kongsfjord:

The rocks on the Varanger peninsula’s Precambrian, layered sedimentary rocks. They consist mainly of sandstone and shale deposited originally as sand and silt along the rim of an ancient continent, between 600 and 850 million years ago. Tectonics led then to the rocks on the northern half of the Varanger peninsula was pushed into the area from the west. This movement occurred along a fault. We see it in the terrain as a recess which runs from Trollfjorden west, past Geatnjajávri on Kongsfjordfjellet, to Komagelv east.

Among the rocks north of Trollfjord- Komagelv- Rejection we find sheer layer of dyphavssandstein and siltstone (turbidite) associated Kongsfjord Formation. They are particularly well exposed in roadcut along the coast east of Kongsfjorden.
Kilde: Lokal geologiskole.
Google trans.

Berlevåg0002-Img0004 sandfjorden

Berlevåg0002-Img0050 fjell 1

Berlevåg0002-Img0055

Berlevåg geologi 1