Hasvik – Minnested for omkomne på havet / Memorial for casualties at sea

  Minnested for omkomne på havet.
Hasvik som erHasvik minnested 2 en fiskerikommune har fostret fiskere gjennom alle tider. Havet gir og havet tar. Noen forliser og blir igjen der ute. De kommer aldri hjem. Ved Hasvik kirke har man derfor laget et minnested. Fiskere som har omkommet på havet og aldri er funnet haHasvik minnested 4r sitt eget minnested ved siden av den vakre kirken. Hver av de omkomne har fått sin egen stein med navn og årstall på. Etterkommere har fått et sted å gå til.

 

  Memory While for casualties at sea.
Hasvik which is a fishing community has fostered fishermen of all time. Sea gives and the sea takes. Some wrecks and remains there. They’re never home. By hasvik church has therefore created a memorial. Fishermen lost at sea and never found has its own memory location next to the beautiful church. Each of the victims have had their own stone with names and dates on. Descendants’ve got a place to go to.
Googles trans.

  Med havet som nærmeste nabo
Denne nærheten og avhengigheten til havet og båten, har til alle tider ført både godt og vondt med seg. Her ute i havgapet hvor uværet ofte kan komme plutselig, «som sluppet ut av en sekk», er det mange som i årenes løp har blitt borte på havet. Pårørende som satHasvik minnested 1t igjen hadde ikke engang en grav å gå til. Dette ønsket Menighetsrådet i Hasvik å gjøre noe med, og startet i 1989/90 arbeidet med å registrere mennesker som var bortkommet på sjøen. Minnelunden for bortkomne på havet utenfor Hasvik Kirke, ble innviet i august 1990. Den er et resultat av et vanskelig og nitid arbeid for å spore opp navn og bakgrunnsinformasjon over hvor mange som er blitt borte på havet i Hasvik kommune siden 1900. Fra gammelt av var det begravelsen som gjaldt som offentlig reHasvik minnested 3gistrering av dødsfallet. Når liket ikke ble funnet kunne det heller ikke foretas begravelse, og mange ulykker ble derfor ikke registrert i kirkeboka.
I tillegg til saumfaring av kirkebøkene med til dels mangelfulle opplysninger, var man avhengig av muntlige opplysninger fra familie, slekt, venner, arbeidskolleger og andre som husket at noen ble borte på havet. Dette arbeidet har resultert i et verdig minnesmerke over de som havet tok. Minnelunden er formet som en hestesko med 51 rullesteiner som man har båret opp fra fjæra og lagt på et teppe av skjellsand. Hver stein bærer navnet på et menneske som ble borte på havet. Dermed har de mange som før ikke hadde noen grav å gå til for å minnes sine kjære, fått en minnestein der blomster kan legges ned.
Kilde: Hasvik kommuneHasvik minnested 6

  With the sea as its closest neighbor
This closeness and dependence on the sea and the boat has always brought both good and bad with it. Here by the sea where storms often come suddenly, «that emitted by a sack,» there are many who over the years have been lost at sea. Relatives who were left had not even a grave to visit. This desire parish council Hasvik to do something, and started in 1989-1990 efforts to register people who were lost at sea. The memorial for lost at sea off Hasvik Church, was inaugurated in August 1990. It is the result of a difficult and meticulous work to track down the name and background information of how many people have disappeared at sea in Hasvik municipality since 1900. From ancient times was the funeral which concerned that public registration of death. When the corpse was not found, it could not be made funeral, aHasvik minnested 5nd many accidents were not registered in the parish register.
In addition to scrutiny of church books with partly incomplete information, was dependent on oral information from family, relatives, friends, work colleagues and others who remembered that some were lost at sea. This work has resulted in a worthy memorial to those sea took. The memorial is shaped like a horseshoe with 51 pebbles which have been carried up from the shore and placed on a carpet of shell sand. Each stone bears the name of a man who was lost at sea. Thus, the many who before had no grave to visit to commemorate their loved ones, received a memorial where flowers can be laid down.
Source: Hasvik Municipality

Hasvik minnested 2

  Livbøye funnet 23 år etter forlis
I forbindelse med avslutningen av Sørøydagene 13. juli 2003 i Hasvik kirke, ble det holdt en markering ved sokneprest Paul Skuland ved minnelunden for de som er blitt borte på havet. Forsommeren 2002 ble livbøyen fra fiskebåten M/K «Steinfjell» funnet i Kokelv i Kvalsund kommune vel 23 år etter forliset i februar 1979. Gulleik Andersen og Dagfinn Linnes omkom i forliset i Rognsundet og ble aldri funnet. Ved minnemarkeringen ble livbøyen plassert på minnelunden hvor også de to som omkom i forliset, har hver sin stein. 140 personer var til stede ved den høytidelige markeringen utenfor Hasvik kirke
Kilde: Hasvik kommune

  Lifebuoy found 23 years after shipwreck
In connection with the closing of Sørøy 13 July 2003 Hasvik church, was held a ceremony by Pastor Paul Skuland at the memorial for those who have been lost at sea. Early summer 2002 lifebuoy from the fishing boat M / K «Stone Mountain» found in Kokelv in Kvalsund municipality good 23 years after the accident in February 1979. Gulleik Andersen and Dagfinn Linne perished in the shipwreck in Rognsundet and was never found. At the commemoration was lifebuoy placed on the memorial, and the two who died in the accident, each stone. 140 people were present at the solemn marker outside Hasvik church
Source: Hasvik Municipality
Google trans.