Hasvik – Sørvær, Storfiskens rike/ Sørvær, Big Fish kingdom

   Sørvær ligger ca. 4 mil fra stedet Hasvik og det bor ca. 230 (tall fra 2015) mennesker i det lille fiskeværet.

Sørvær ligger ca. 4 mil fra stedet Hasvik og det bor ca. 230 (tall fra 2015) mennesker i det lille fiskeværet.hasvik
Sørvær ble i likhet med resten av Finnmark brent av den tyske okkupasjonsmakten i 1944. Da folk dro tilbake til stedet like etter at krigen var over, sto det bare et utedo igjen.
Hamar var den føHasvik Sørvær 1rste byen som startet en stor aksjon for å hjelpe til med å gjenreise Nord-Norge etter krigen. Fylkesmann Gabrielsen i Finnmark foreslo at Sørvær skulle få hjelp fra Hamar, og hjelpen var så stor at man fikk tilsendt permanente boliger, bidrag til vannverk, samfunnshus og utdannelse av ungdom fra Sørvær. Det ble kjøpt 12 mål jord til tomter av brødrene Johnsen Alvestad i 1946, og etterhvert ble det bygd 11 hus som fikk navnet «Hamar-hus».

ABFILMholdfisk05

Sørvær har alltid vært et typisk fiskevær hvor store deler av befolkningen er avhengig av det havet gir. Stedet ligger på tre små, nakne holmer – forholdene har Hasvik001-0038hengende fiskderfor ikke ligget til rette for fiskerbonden på Sørvær, og fisket har dermed vært alfa og omega.
Dialekten på Sørvær skiller seg fra de andre på Sørøya. Den har en klar påvirkning fra Nord-Troms – dette er et resultat av det store skreifisket i tidligere tider med stort innrykk av fiskere lenger sørfra.
Stedet har barnehage og skole.
Kilde: Hasvik kommune

Hasvik Sørvær 21

   Sørvær is about 4 mil from Hasvik and there live about 230 (figures from 2015) people in the small fishing village.
Sørvær is about 40 km from Hasvik and there live about 230 (figures from 2015) people in the small fishing village.
Sørvær was like the rest of Finnmark was burned by the German occupying forces in 1944. Then people went back to the place immediately after the war was over, stood only an outhouse again.
Hamar was the first city that started a big campaign to help rebuild the northern Norway after the war. Fylkesmann Gabrielsen in Finnmark suggested Sørvær should get help from Hamar, and the help was so great that it w

as sent to permanent housing, contributions to waterworks, community and education of youth from Sørvær. It was purchased 12 acres of land to the land of the brothers Johnsen Alvestad in 1946, and eventually was built 11 houses named «Hamar-house».
Sørvær has always been a typical fishing village where much of the population is dependent on the ocean provides. Situated on three small, bare islets – conditions have therefore not been made for fishermen and farmers on Sørvær and fisheries has thus been the alpha and omega.
The accent on Sørvær differs frHasvik Sørvær 3om the others in the South Island. It hHasvik001-0047mange båteras a clear influence from North Troms – this is a result of the large cod fisheries in the past with large influx of fishermen farther south.
Instead, kindergarten and school.
Source: Hasvik Municipality

Google trans.

 

 

 

ABFILMholdfisk04

Hasvik001-0047mange båter