Unjárgga/Nesseby – Ringene under Bjørnesteinen/ Rings under Bear Stone

Det er funnet mange ringformede offerplasser i Finnmark. Det finnes to slike i Mortensnes og den ene befinner seg under bjørnesteinen. Den er bygd i stein inntil ett fjell, slik at fjellet danner en av veggene i ringen. Det finnes ingen konkret informasjon om hva offerplassen har blitt brukt til, eller hvilke ritualer som har tatt sted i den. Det som gjør at offerringen skiller seg ut fra de andre kulturminnene, er at den er menneskeskapt. Offerringens beliggenhet kan tyde på flere ting. Det er ett stort gravfelt vest for ringen. Dette kan tyde på at den har blitt brukt i begravelsesritualer. Ritualene kan være knyttet til en overgang fra livet på jorda til det samiske dødsriket Jábmiidáibmu. Like øst for ringen er det et stup, hvor det er et rikt fugleliv. Det kan tenkes at det er blidt ofret ting i forbindelse med eggsanking. En annen tolkning er at den kan ha tilknytning til bjørnesteinen. Kilder 8,9 8 Tjelle, Ingjerd. Arvid Sveen: Mytisk Landskap

It is found many annular sacrificial in Finnmark. There are two such in Mortensnes and one located below bear stone. It is built of stone up to a mountain, so that the rock forms one wall of the ring. There is no specific information about what sacrifice space has been used, or the rituals that have taken place in it. What makes that sacrifice ring stand out from the other cultural monuments, is that it is manmade. Offerring location may indicate several things. There is one large burial ground west of the ring. This may indicate that it has been used in burial rituals. The rituals can be associated with a transition from life on earth to the Sami Hades Jábmiidáibmu. Just east of the ring there is a cliff where there is an abundance of bird life. It is conceivable that it is gently sacrificed things in connection with collecting eggs. Another interpretation is that it can be linked to bear the stone. Sources 8.9 8 Tjelle, Ingjerd. Arvid Sveen: Mythical Landscapes. Google trans.

 

nesseby-ringene-under-bjornesteinen2

nesseby-ringene-under-bjornesteinen6

nesseby-ringene-under-bjornesteinen5

nesseby-ringene-under-bjornesteinen4

nesseby-ringene-under-bjornesteinen3

nesseby-ringene-under-bjornesteinen2

nesseby-ringene-under-bjornesteinen1