Sør-Varanger – Bøkfjordens forsvar av Kirkenes under 2. verdenskrig/Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

  Bøkfjordens forsvar av Kirkenes – 2. verdenskrig.

På Hitlers ordre skulle forsvaret av Kirkenes-området utbygges slik at det kunne holdes definitivt, herunder kunne stå imot angrep fra de tyngste sjøstridskrefter. I dette forbindelse anså som nevnt tyskerne et sjøverts angrep fra nord som farligst. Dette førte til en storstilt utbygging og forsterkning av forsvaret i Bøkfjorden.

På Skjelmsøya ble et tidligere 10,5 cm batteri skiftet ut med et på 24 cm, – og fjorden sperret med minefelt.  Det siste store forsvarstiltaket her omfattet bygging av et torpedobatteri i Rødberget. Det var imidlertid ikke ferdig da Russerne rykket inn høsten 1944.

I februar 1942 ble Bøkfjorden sperret med miner mellom Kjelmsøy  og Holmengrålandet. Sperringen omfattet 70 miner i fire linjer. Etter dette ble all skipstrafikk kanalisert gjennom Kjelmsund. Like før russiske tropper nådde Kirkenes i oktober 1944 forlot de tyske skip Kirkenes og Bøkfjorden. De siste tyske tiltak til sjøs var fullstendig minesperring av innløpene til Kirkenes.

 1. og 24. oktober ble således både Reinøysund og Bøkfjorden mellom Reinøya og Bøkfjorden sperret. De enkelte støttepunkter i Bøkfjorden er nærmere omtalt.

 

  Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

On Hitler’s order, the defense of the Kirkenes area should be expanded so that it could be held definitively, including opposing attacks by the heaviest naval forces. In this connection, the Germans considered a seawater attack from the north as dangerous. This led to a major development and reinforcement of the defense in Bøkfjorden.

On Skjelmsøya a previous 10.5 cm battery was replaced with a 24 cm, and the fjord blocked with minefield. The last major defense measure included the construction of a torpedo battery in Rødberget. However, it was not done when the Russians moved in the fall of 1944.

In February 1942 Bøkfjorden was blocked by mines between Kjelmsøy and Holmengrålandet. The barrage included 70 mines in four lines. After this, all shipping traffic was channeled through Kjelmsund. Just before Russian troops reached Kirkenes in October 1944, the German ships left the Church of Kirkenes and Bøkfjorden. The last German measures at sea were a complete mining of the inlets to Kirkenes.

On 23 and 24 October, both Reinøysund and Bøkfjorden between Reinøya and Bøkfjorden were blocked. The individual support points in Bøkfjorden are discussed in more detail.

Kilde: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

 

 

 

  Bøkfjord  Kystfort 4/478

På Hungerneset (rett over Bøkfjord fyr) ble det anlagt et lett batteri for sperring av Bøkfjord munningen. Etter det tunge, 24 cm batteriet var anlagt på Kjelmsøy og Bøkfjorden sperret med miner, tjente batteriet også flankesikring for Kjeldsøy-batteriet og som bestykningsbatteri i forbindelse med minefeltene.

I støttepunktene inngikk:

 • 4 stk 10,5 feltkanoner (fr) feltm. Stillinger. (Skuddvidde ca 12 000 m)
 • 3 stk 3,7 cm panservernkanoner
 • 4 stk mg/mitr
 • 2 stk 20 millimeter luftvernkanoner
 • 2 stk gev. Gr.rør
 • 2 stk lyskastere

Ammunisjonslager (3 stk) og dekningsrom var sprengt inn i fjell. I tilknytning til batteriet var det etablert luftvaktpost og peilestasjon. Peilestasjonen var trolig et ledd i ildledelsen for Kjelmsøy batteriet. Den samlede styrke på Hungerneset var på ca 100 mann. Batteriet 4/478 tilhørte Hærens kystartelleri. Anlegg og skyts ble sprengt under tilbaketrekningen høsten 1944.

Kilde: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

  Bøkfjord coastal fort 4/478

At the Hungerneset (directly above Bøkfjord lighthouse) a light battery was installed to block the Bøkfjord mouth. After the heavy 24 cm battery was installed on Kjelmsøy and Bøkfjorden blocked with mines, the battery also served flank protection for the Kjeldsøy battery and as a dusting battery in connection with the minefields.

The support points included:

– 4 pcs 10.5 field cannons (fr) fieldm. Jobs. (Shot width about 12,000 m)

– 3 pcs 3.7 cm armored cannon

– 4 mg mg / mitr

– 2 pieces of 20 millimeter air defense guns

– 2 pcs. Gr.rør

– 2 light bulbs

Ammunition bearings (3 pcs) and cover rooms were blown into the mountains. In connection with the battery there was a security guard and gauges station. The poll station was probably part of the fire management for the Kjelmsøy battery. The total strength of Hungerneset was about 100 people. The battery 4/478 belonged to Hæren’s coastal counterparty. Construction and shooting were blown during the withdrawal in the fall of 1944.

Source: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

  KJELMSØY

Som et ledd i forsvaret av Kirkenes-området ble det på Hitlers ordre stilt to tunge batterier til disposisjon for å måte trusselen fra tunge allierte sjøstridskrefter. Batteriene ble plassert på henholdsvis Kjelmsøy og Kibergnes(på den andre siden av Varangerfjorden)

Kjelmsøy-batteriets oppdrag var å hindre sjøverts angrep gjennom Bøkfjorden, sikre den tyske skipstrafikken samt i samarbeid med Kiberg-batteriet å hindre fiendtlig inntrenging i Varangerfjorden.

I støttepunktet inngikk blant annet

 • 4 stk 24cm kanoner (tyske) Skuddvidde ca. 25 000 meter.
 • 1 stk 15 cm kanon for lysskyting
 • 3 stk 7,5 cm feltkanoner (sekundærskyts/nærforvarskyts)
 • 1 stk 7,5 cm panservernskanon (nærforsvarskyts)
 • 7 stk 20 millimeter luftvernkanoner
 • 22 stk mg/mitr
 • 56 stk flammekastere (42 uten nødvendig tilbehør)
 • 2 stk synkeminekastere
 • 17 stk gev. Gr. Rør
 • 4 stk lyskastere

I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 717 stk personellminer. Hovedkommandoplass, dekningsrom m.v  var etablert i bunkerdepoet.

 

 

 

 

 

 

  KJELMSØY

As part of the defense of the Kirkenes area, Hitler’s order placed two heavy batteries at the disposal of the threat of heavy allied naval forces. The batteries were located on Kjelmsøy and Kibergnes (on the other side of Varangerfjorden) respectively.

Kjelmsøy battery’s mission was to prevent seaweed attacks through the Bøkfjord, secure German shipping traffic, and in cooperation with the Kiberg battery to prevent hostile intrusion in the Varangerfjord.

The support point included among other things

– 4 pcs 24cm cannon (German) Shot width approx. 25 000 meters.

– 1 piece 15 cm cannon for light shooting

– 3 pcs 7.5 cm field cannons (secondary shoot / close-up shot)

– 1 pc 7.5 cm armored gun (near-defense shield)

– 7 pieces of 20 millimeter air defense guns

– 22 mg mg / mitr

– 56 pieces of flame cutters (42 without necessary accessories)

– 2 pcs of binoculars

– 17 pcs won. Gr. Tube

– 4 light bulbs

In connection with the immediate defense, 717 personnel mines were issued. Main command class, deck room m.v was established in the bunkerdepoet.

Source: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst