Hasvik – Bautaen ved Breivikbotn kirke/ The monument at Breivikbotn church

Foran Breivikbotn kirke står denne bautaen til minne om lokale, falne under siste verdenskrig.

Hasvik Breivikbotn 4

Front Breivikbotn church stands this monument to the memory of local, fallen during World War II.
Google trans.

 

 

 

  Bautaen ved Breivikbotn kirke
Søndag 23. september 2001 ble det avduket en bauta ved Breivikbotn Kirke over de falne norske soldatene på Sørøya i 1945. Avdukingen av minnebautaen ble foretatt av kontreadmiral Robert Eichinger. Her følger navnene på de norske soldatene som falt under krigshandlingene på Sørøya i mars 1945, og som er hedret med en bauta ved Breivikbotn kirke:

Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn (29.08.24 – 05.03.45)
Han var huleboer på Sørøya, rømte så til Øst-Finnmark og meldte seg som frivillig den 20. januar 1945. Etterhvert reiste han tilbake til Sørøya, og under kampene mot tyskerne i mars 1945 viste han et enestående mot. Han sprang fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.

Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord (26.03.23 – 05.03.45)
Meldte seg som frivillig 15. februar 1945, og deltok i fremste linje i kampene mot tyskerne. Her ble han så hardt såret at han døde like etter.
Roald Johansen, Gamvik (27.10.20 – 01.03.45)
Meldte seg som frivillig 15. desember 1944, og deltok i trefninger mot fiendtlige patruljer på Hopseidet i Tana. Han reiste med første ekspedisjon til Sørøya 25. januar 1945, og falt under trefninger mot fienden i Hasvik 1. mars 1945.

Edvin Jensen, Sørvær (15.02.22 – 05.03.45)
Satt i lengre tid som fange i Tyskland, og var nettopp kommet tilbake da tyskerne evakuerte Finnmark. Sammen med Martin Bjørnnes gikk han fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.
Odd J. Johansen, Langstrand (03.08.22 – 05.03.45)
Meldte seg som frivillig 9. februar 1945. Etter kampene mot tyskerne 5. mars 1945, trakk hans avdeling seg tilbake under voldsom fiendtlig artilleriild. Johansen ble truffet i hodet, og døde noen timer etter uten å ha kommet til bevissthet.

Arne Røkenes, Hammerfest (15.01.22 – 05.03.45)
Røkenes var student og finsnekker av yrke, men mente å bli ingeniør. Han var huleboer på Sørøya, og meldte seg som frivillig straks norske styrker ankom øya. Han utførte grundige oppklaringsoppdrag blant annet mot Hammerfest og Kvaløya, og falt i Børfjord 5. mars 1945.

Litt krigshistorie:
Krigsvinteren 1944-45 lå mange mennesker i skjul på Sørøya i jord-og båtgammer, hytter og berghuler for å unngå å bli tvangsevakuert av tyskerne. I februar 1945 ble 502 av disse menneskene hentet av 4 engelske destroyere og tatt med til Murmansk hvor de ble flyttet over til allierte handelsskip. De kom til Glasgow 28. februar 1945, og da var det to uker siden de forlot Sørøya. Da var det enda ca. 700 sivilie igjen på Sørøya. En liten tropp norske soldater under ledelse av artillerikaptein Johan Godø var blitt satt i land på øya for å hjelpe de sivile mot stadige tyske strandhogg. Troppen ble etterhvert forsterket med flere unge menn og kvinner. I tillegg til å holde øye med fiendtlige herjinger og bevegelser,skulle de forsyne befolkningen med mat og klær. En patrulje på 7 mann under ledelse av løytnant Waage ble sendt til Hasvik fordi man ante at boligen til fyrvokteren sto for tur til å bli brent og at fyret ville bli sprengt. 1. mars 1945 kom tyskerne for å utføre oppgaven. Den norske patruljen åpnet ild mot de intetanende tyske soldatene. Skuddvekslingen varte i flere timer, og opphørte ved mørkets frambrudd. Tre mann fra den tyske sprengkommandoen ble drept, og Roald Johansen fra Gamvik ble drept fra den norske patruljen. Dagen etter angrep tyskerne med ca. 100 manns infanteri mens to båter patruljerte kysten. Den norske patruljen måtte trekke seg tilbake , og nådde etter 10 timers strabasiøs marsj fram til Børfjord. Om morgenen 5. mars 1945 seilte to tyske forpostbåter inn på havna i Børfjord, og kampene tok til. Til tross for tyskernes overlegenhet i tunge våpen, ble de tvunget ut av det trange havnebassenget da nordmennene satte inn alt de hadde. Under denne trefningen falt 4 nordmenn: Edvin Jensen fra Sørvær, Martin Bjørnnes fra Oksfjordhamn, Arne Røkenes fra Hammerfest og Edmund Gimsø fra Dønnesfjord. Nordmennene ble utsatt for ytterligere to angrep, men først da det tredje angrepet ble meldt fra utkikkeren ble det gitt ordre om norsk tilbaketrekning. Tyskerne angrep da med atskillig større fartøy enn tidligere, og hadde 34 kanoner og 40mm og 20mm maskinkanoner. Under den kraftige ilden ved tilbaketrekningen ble Odd J. Johansen fra Langstrand drept.
Kilde: Hasvik kommune

  The monument at Breivikbotn church
Sunday September 23 2001, it was unveiled a monument at Breivikbotn Church of the fallen Norwegian soldiers in the South Island in 1945. Unveiling of Memorial monument was made by Rear Admiral Robert Eichinger. Here are the names of the Norwegian soldiers who fell during the war in the South Island, in March 1945, and who is honored with a monument at Breivikbotn church:

Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn (08/29/24 to 03/05/45)
He was caveman on the South Island, escaped then to East Finnmark and volunteered on January 20, 1945. Eventually, he returned to the South Island, and during the fighting against the Germans in March 1945 he showed an outstanding courage. He sprang forward from cover to rescue a wounded soldier comrade, and on the way back he was hit by a grenade and killed.

Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord (03/26/23 to 03/05/45)
Volunteered on 15 February 1945 and participated in the frontline in the fighting against the Germans. Here he was so badly wounded that he died shortly after.

Roald Johansen, Gamvik (10/27/20 to 03/01/45)
Volunteered December 15, 1944 and participated in skirmishes against enemy patrols on HOPSEIDET in Tana. He traveled with the first expedition to the South Island on 25 January 1945 and fell during skirmishes with the enemy in Hasvik 1 March 1945.

Edvin Jensen, Sørvær (02/15/22 to 03/05/45)
Set a longer time as a prisoner in Germany, and had just returned when the Germans evacuated Finnmark. Along with Martin Bjørnnes he went from cover to rescue a wounded soldier comrade, and on the way back he was hit by a grenade and killed.

Odd J. Johansen, Long Beach (03/08/22 to 05/03/45)
Volunteered on 9 February 1945. In battles against the Germans on 5 March 1945 drew his department back under fierce enemy artillery fire. Johansen was hit in the head, and died a few hours after without regaining consciousness.

Arne Røkenes, Hammerfest (01/15/22 to 03/05/45)
Rokenes was a student and propelled boats by profession, but believed to be an engineer. He was caveman on the South Island, and volunteered immediately Norwegian forces arrived on the island. He performed thorough reconnaissance missions including against Hammerfest and the Whale Island and fell in Børfjord 5th March 1945.

Some war history:
War Winter 1944-45 were many people in hiding in the south island in soil and båtgammer, cabins and mountain caves to avoid being forcibly evacuated by the Germans. In February 1945, 502 of these people picked up by 4 British destroyers and taken to Murmansk where they were turned over to Allied merchant ships. They came to Glasgow on 28 February 1945 and then it was two weeks ago they left the South Island. Then it was still about 700 civilians in the South Island. A small squad Norwegian soldiers under the leadership of artillery captain Johan Godo had been put ashore to help the civilians against the continuing German landfalls. The squad was eventually reinforced with several young men and women. In addition to keeping an eye on hostile ravages and movements, they should supply the population with food and clothing. A patrol of seven men under Lieutenant Waage was sent to Hasvik because one sensed the residence of the lighthouse keeper stood in line to be burned and that the lighthouse would be blown up. 1 March 1945 the Germans to perform the task. The Norwegian patrol opened fire on the unsuspecting German soldiers. The shooting lasted for several hours, and ceased at nightfall. Three man from the German explosives command was killed, and Roald Johansen from Gamvik was killed by the Norwegian patrol. The day after the attack the Germans with approximately 100 man infantry while two boats patrolled the coast. The Norwegian patrol had to withdraw, and reached after 10 hours of strenuous marching forward Børfjord. On the morning of 5 March 1945 sailed two German forpostbåter onto docks in Børfjord and fighting began. Despite the Germans’ superiority in heavy weapons, they were forced out of the narrow harbor basin when the Norwegians put away everything they had. During this skirmish fell 4 Norwegians: Edvin Jensen from Sørvær, Martin Bjørnnes from Oksfjordhamn, Arne Røkenes from Hammerfest and Edmund Gimsø from Dønnesfjord. The Norwegians were subjected to two further attacks, but only when the third attack was reported from the vantage opportunity was given orders Norwegian withdrawal. The Germans attack when with much larger vessels than previously, and had 34 guns and 40mm and 20mm machine guns. Under the strong fire by the withdrawal, Odd J. Johansen from Long Beach killed.
Google trans