Kystfort 3/HAA 488)/ Hamningberg Coastal fort Hamningberg(3/HAA 488)

  Hamningberg.  Batteba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne02riet (3/HAA 488)

Kystbatteriet som ble anlagt på Harbakken hadde som oppgave å sikre skipsleden i samarbeid med batteriene på Makkaur og i Vardø, hindre fientlig landgang og bruk av Syltefjord og Perfjord.

Av tyngre våpen inngikk

  • 6 stk – 14,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca. 1800 m. (4 skyts var plassert på Harbakken mens de to øvrige sannsynligvis var plassert syd for havnen).
  • 2 stk – 20 millimeter luftvernkanoner
  • 2 stk – 5 cm kanoner (i nedgravet, utrangert stridsvogn)
  • 1 stk – 7,5 cm panservernkanon
  • 1 stk – 2,5 cm panservern kanon
  • 5 stk –   mg/mitr
  • 9 stk – flammekastere
  • 5 stk – gev. Gr. Rør
  • 3 stk lyskastere

Kommandoplass og ammunisjonslager var i betongbunker.ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne12I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 75 personellminer. Den samlede styrke på batteriet var ca 170 mann.

Batteriet (3/HAA 488) ble anlagt sommeren 1942.

Det ble sprengt under tilbaketrekningen i oktober 1944.

Kilde: Finnmark under hakekorset. Th.Gamst

  Hamningberg. Battery (3 / HAA 488)

The coastal battery installed at Harbakken was intended to secure the shipping team in cooperation with the batteries at Makkaur and Vardø, prevent hostile landing and use of Syltefjord and Perfjord.ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne15

Of heavier weapons entered

– 6 pcs – 14.5 cm cannons (fr) in field positions. Shot width approx. 1800 m. (4 shots were located on Harbakken while the other two were probably located south of the harbor).

– 2 pcs – 20 millimeter air defense guns – 2 pcs – 5 cm cannons (in buried, torn-out tanks)

-1 pc – 7.5 cm armor gun –

-1 pc – 2.5 cm armor gun

– 5 pieces – mg / mitr – 9 pcs – flame throwersba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne09

– 5 pcs – gev. Gr. Tube

– 3 light bulbs

Command and ammunition layers were in concrete bunks. In connection with the immediate defense, 75 personnel mines were issued. The total power of the battery was about 170 men.

The battery (3 / HAA 488) was built in the summer of 1942. It was blown during the withdrawal in October 1944.

Source: Finnmark under Hakekorset. Th.Gams

ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne01

 

 

 

 

 

ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne05

 

 

 

 

 

ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne07

ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne13

 

 

 

 

 

ba%cc%8atsfjord-hamningberg-krigsminne11

 

 

 

 

 

 

Back to start